chiaseluat.com-png

Tổng hợp toàn bộ văn bản Luật, Nghị định, Thông tư về đất đai cập nhật 2023

văn bản Luật, Nghị định, Thông tư về đất đai

Có thể nói, ngành Luật đất đai là một trong những ngành Luật vô cùng quan trọng và phức tạp. Nguyên nhân là bởi đất đai là một loại hàng hóa đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước đại diện quản lý. Do đó các quan hệ xã hội phát sinh trong ngành luật này mang tính chất phức tạp và đa dạng hơn. Không chỉ là các quan hệ giữa người với người như ngành Luật dân sự hay chỉ là quan hệ giữa Cơ quan nhà nước với người dân như ngành Luật hành chính. Ngành Luật đất đai mang đặc điểm của cả 2 ngành luật nói trên, vừa mang tính mệnh lệnh hành chính lại vừa mang tính bình đẳng thỏa thuận.

Ngoài ra, do tư duy người Việt Nam ta trước nay coi đất đai là một tài sản tích trữ dài hạn “tấc đất, tấc vàng” và do bản chất đất đai là tài sản quan trọng nhất gắn liền với đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Vì vậy, Nhà nước phải liên tục điều chỉnh, cập nhật các quy phạm pháp luật về đất đai nhằm bảo vệ lợi ích của người sử dụng đất, tối đa hóa hiệu quả trong việc sử dụng đất đai trong công tác sản xuất, bối cảnh thị trường và công tác quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội.

văn bản Luật, Nghị định, Thông tư về đất đai
văn bản Luật, Nghị định, Thông tư về đất đai

Trong bài viết này, Chia sẻ luật (chiaseluat.com) xin phép liệt kê Tổng hợp toàn bộ văn bản Luật, Nghị định, Thông tư về Đất đai mới nhất cho bạn đọc, nội dung bài viết cập nhật liên tục đến nay 2021:

1. Văn bản Luật

Văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 01/1/2019
Luật Đất đai 2013 01/7/2014
Luật Đất đai 2003 01/7/2004
Luật Đất đai sửa đổi 2001 01/10/2001
Luật Đất đai sửa đổi 1998 01/1/1999
Luật Đất đai 1993 15/10/1993
Luật Đất đai 1987 (Luật đất đai đầu tiên của nước ta) 29/12/1987

2. Nghị định

Văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 08/02/2021
Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 08/4/2020
Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

20/02/2020
Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất 19/12/2019
Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 05/01/2020
Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất 10/12/2019
Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 25/7/2019
Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/01/2018
Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế;thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao 20/6/2017
Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013,

sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

03/3/2017
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về

thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016
Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 01/7/2015
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 01/7/2014
Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/7/2014
Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 01/7/2014
Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất 01/7/2014
Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 01/7/2014

3. Thông tư liên tịch

Văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đấtcủa Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất 08/8/2016
Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 19/5/2015
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 20/5/2015

4. Thông tư

Văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai 01/9/2021
Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đấtkhi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án

sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

28/6/2021
Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 26/5/2021
Thông tư 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp côngsử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất 16/12/2019
Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê,

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

23/9/2019
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 01/3/2019
Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định,

nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

01/01/2019
Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTChướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 20/3/2018
Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC

hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

20/3/2018
Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định vềthu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 06/10/2017
Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất,

tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý,

sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng,

số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

15/9/2017
Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất 20/3/2018
Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất 20/3/2018
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về quy định ngưng hiệu lực thi hànhKhoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn

Luật đất đai và sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật đất đai

05/12/2017
Thông tư 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 25/11/2017
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CPvà sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013 05/12/2017
Thông tư 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai,

tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

06/9/2017
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05/7/2017
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao 30/3/2017
Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chínhhướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10/02/2017
Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

10/02/2017
Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội

15/11/2016
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra,

thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai

01/3/2017
Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 22/12/2016
Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 07/3/2016
Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đấtkhi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình,

cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993

tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

15/10/2015
Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai 01/8/2016
Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toánkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 01/7/2015
Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất 01/3/2016
Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 01/02/2016
Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật

để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

12/6/2015
Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập,điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 07/5/2015
Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất;

đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

27/4/2015
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CPhướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất 13/3/2015
Thông tư 207/2014/TT-BTC quy định về xác định tiền thuê đất

đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

15/02/2015
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/8/2014
Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 01/8/2014
Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 08/4/2014
Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê,

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2014
Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 13/8/2014
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng,

điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

13/8/2014
Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 13/8/2014
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 13/8/2014
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 17/7/2014
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính 05/7/2014
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính 05/7/2014
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014
Thông tư 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới,diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa 01/7/2014
Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai 11/12/2013
Thông tư 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai 09/12/2013
Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lậphoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

29/11/2013

Bài viết liên quan

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN